Daily Archives: 14 Abril 2009

Reutilització de llibres de text a l’escola d’Alforja

La reutilització de llibres implica iniciar un procés complet i integrat en el projecte educatiu del centre que suposarà un estalvi econòmic per a les famílies però, també, el plantejament d’un nou sistema que faci que els llibres es converteixin en eina de consulta. D’aquesta manera, ja que no s’utilitzaran com a llibre de treball, per a escriure-hi o pintar-hi, se’n pot facilitar la duració, i podran ser usats, si se’n té la cura necessària, per més d’un alumne. 

El Consell Escolar del CEIP Josep Fusté va considerar convenient de preguntar als pares i mares quina era la seva opinió sobre aquest tema perquè, ja que serà un projecte que necessitarà la col·laboració i implicació de tota la comunitat educativa, era molt important estar segur que la iniciativa tenia bona acollida. La resposta a l’enquesta va ser molt satisfactòria, i els resultats mostren que més d’un 95 % dels pares i mares de l’escola aproven el projecte.

 La reutilització de llibres afavoreix el consum responsable

 

 

Les característiques generals de l’organització d’aquest sistema de reutilització de llibres són:

        Els llibres que formen part del projecte de reutilització passen a ser titularitat de l’escola. Els alumnes que reben els llibres ho fan en qualitat de préstec per una durada d’un curs escolar.

         S’ha d’establir un reglament de funcionament que defineixi quins són els criteris de manteniment dels llibres que es reben en préstec, les condicions i terminis de retorn i les penalitzacions, si s’escau, que cal aplicar en cas que els llibres no rebin el tracte adequat.

         Al final de cada curs, i en el termini que s’hagi establert, els llibres han de ser retornar a l’Escola per tal que siguin revisats i preparats per al proper curs o bé destinats a la substitució.

         Les famílies han d’acceptar de sufragar a l’inici de curs la quota de participació establerta en base als llibres implicats i que servirà, juntament amb les subvencions que es puguin rebre, per fer front al cost dels llibres que s’hagin d’anar substituint.

         Les famílies també hauran de mantenir durant tot l’any el llibre en bones condicions d’ús, sense malmetre’l ni externament ni interiorment.

 Els cursos que entraran en el projecte de reutilització de llibres seran 3r, 4t, 5è i 6è de primària, tot i que també s’estudia la possibilitat, si es veu viable, d’incorporar-hi els llibres de lectura de cicle inicial (1r i 2n de Primària).