Daily Archives: 28 febrer 2010

No volem els molins (2)

El 28 de gener de 2010 l’Ajuntament d’Alforja va enviar als Departaments d’Economia i Finances, de Medi Ambient i Habitatge, de Política Territorial i Obres Públiques i al de Cultura i Mitjans de Comunicació, la carta signada per Alcaldia en què es comunicava que no s’informaria favorablement a la ubicació d’instal·lacions eòliques al terme d’Alforja, en el cas que el nostre terme fos inclòs en alguna de les Zones de Desenvolupament Prioritari que s’estaven planificant.

 Els arguments que s’esgrimien per a justificar aquesta informació no favorable eren:

1.- El convenciment que tenim els veïns d’Alforja que la nostra contribució al desenvolupament del país és evident amb l’obligada contemplació diària del gran forat de la pedrera de Cumesa, a més del veïnatge amb la pedrera del Coll d’Alforja i de diverses instal·lacions elèctriques de prou magnitud que travessen el terme.

2.- Ja els anys 1999 i 2001, durant els quals es van plantejar successivament tres projectes diferents per ubicar centrals eòliques al nostre terme municipal, el rebuig dels ciutadans es va fer palès i comportà la creació de la Plataforma Cívica Puigcerver. Davant del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme d’aleshores (14/02/200) es van presentar al·legacions que adduïen el “greu atemptat que suposava quant a impacte ambiental en la zona pretesa per a la ubicació de la citada central”.

3.- El treball que l’Ajuntament d’Alforja ha estat i està realitzant, amb la col·laboració d’entitats locals i de particulars, per a la incorporació de les Muntanyes de Puigcerver i Serra del Mirador al futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades.

Amb aquesta carta es volia fer arribar a l’administració responsable el descontentament de l’equip de govern municipal perquè ja es podien comptabilitzar tres desenganys importants en matèria mediambiental. Primer, l’ampliació de la zona extractiva que Medi Ambient havia concedit a la pedrera de Cumesa i que, obviant les Normes Subsidiàries vigents, havia permès a l’empresa passar de les 19 a les 26 Ha. Segon, la paralització evident dels treballs per a la declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Tercer, la més que probable inclusió del terme municipal d’Alforja en una zona de desenvolupament prioritari de potència eòlica.

 Només calia esperar que la ubicació final de les ZDP’s fos favorable als interessos municipals, en el sentit que plantegés la instal·lació dels molins en zones sense afectació important, com podien ser les cotes baixes del municipi. Per suposat, esperàvem que no inclogués, de cap manera, les zones especials a protegir, com la zona de Puigcerver o la del Mirador, precisament perquè feia molt temps que es treballava perquè aquests espais d’especial interès paisatgístic i faunístic s’incorporessin, per a la seva conservació, a un Parc Natural…