Category Archives: Educació

La Llar d’infants estrena mobiliari nou

Mobiliari nou a la Llar.La inversió en renovació del mobiliari de la Llar ha estat de 8.000 € i, de fet, és la segona fase, ja que en el pressupost de l’any passat (setembre de 2008) es va fer una primera inversió de 4.000 €. D’aquesta manera ja tenim solucionades les mancances més grans que tenia la Llar: el professorat titulat i les instal·lacions millorades (el canvi de mobles era molt urgent perquè els antics estaven molt deteriorats, i també ho era la total homologació del cablejat elèctric). Des de la regidoria d’Educació, des de l’Ajuntament al complet, es continuarà treballant per la millora de les instal·lacions i treballant també per aconseguir una nova ubicació més adequada.

 És molt important destacar que la inversió que s’ha hagut de fer és molt inferior al muntatge d’una nova Llar ja que l’Associació de Maternals va cedir al Mobiliari nou a la Llar.municipi tot el material que tenia. Cal agrair a aquesta Associació l’esforç i la tenacitat mostrats durant tots els anys que han lluitat per tenir aquest servei tan necessari al poble i felicitar-los ja que, tot i que era palesa la falta de finançament que patien, van portar a terme un gran projecte.

 Per altra banda, recordar-vos que fins al 15 de maig és obert el termini de presentació de sol·licituds a la Llar d’infants La Ribeta. L’imprès de matriculació és a www.gencat.cat/preinscripcio o a l’Ajuntament, on també es pot presentar (s’ha de sol·licitar registre d’entrada). Aquesta sol·licitud només han de presentar-la els alumnes nous, perquè els que ja han fet un curs a la Llar estan matriculats per al curs vinent sense haver de fer cap més tràmit.

La publicació de les sol·licituds baremades serà el 26 de maig. Mobiliari nou a la Llar.És publicarà la relació d’alumnes admesos el dia 2 de juny i el període per formalitzar la matrícula serà del 8 al 12 de juny.

La Comissió de Participació, que està formada per la regidora d’Educació, un membre de l’Associació de Maternals, la directora de la Llar i una representant de les mestres (és l’equivalent al Consell Escolar de l’escola Josep Fusté) serà l’encarregada de realitzar les baremacions de les propostes de matrícula presentades.

Reutilització de llibres de text a l’escola d’Alforja

La reutilització de llibres implica iniciar un procés complet i integrat en el projecte educatiu del centre que suposarà un estalvi econòmic per a les famílies però, també, el plantejament d’un nou sistema que faci que els llibres es converteixin en eina de consulta. D’aquesta manera, ja que no s’utilitzaran com a llibre de treball, per a escriure-hi o pintar-hi, se’n pot facilitar la duració, i podran ser usats, si se’n té la cura necessària, per més d’un alumne. 

El Consell Escolar del CEIP Josep Fusté va considerar convenient de preguntar als pares i mares quina era la seva opinió sobre aquest tema perquè, ja que serà un projecte que necessitarà la col·laboració i implicació de tota la comunitat educativa, era molt important estar segur que la iniciativa tenia bona acollida. La resposta a l’enquesta va ser molt satisfactòria, i els resultats mostren que més d’un 95 % dels pares i mares de l’escola aproven el projecte.

 La reutilització de llibres afavoreix el consum responsable

 

 

Les característiques generals de l’organització d’aquest sistema de reutilització de llibres són:

        Els llibres que formen part del projecte de reutilització passen a ser titularitat de l’escola. Els alumnes que reben els llibres ho fan en qualitat de préstec per una durada d’un curs escolar.

         S’ha d’establir un reglament de funcionament que defineixi quins són els criteris de manteniment dels llibres que es reben en préstec, les condicions i terminis de retorn i les penalitzacions, si s’escau, que cal aplicar en cas que els llibres no rebin el tracte adequat.

         Al final de cada curs, i en el termini que s’hagi establert, els llibres han de ser retornar a l’Escola per tal que siguin revisats i preparats per al proper curs o bé destinats a la substitució.

         Les famílies han d’acceptar de sufragar a l’inici de curs la quota de participació establerta en base als llibres implicats i que servirà, juntament amb les subvencions que es puguin rebre, per fer front al cost dels llibres que s’hagin d’anar substituint.

         Les famílies també hauran de mantenir durant tot l’any el llibre en bones condicions d’ús, sense malmetre’l ni externament ni interiorment.

 Els cursos que entraran en el projecte de reutilització de llibres seran 3r, 4t, 5è i 6è de primària, tot i que també s’estudia la possibilitat, si es veu viable, d’incorporar-hi els llibres de lectura de cicle inicial (1r i 2n de Primària).

 

 

Desmuntat el generador elèctric de la Llar

El barracó de la Llar d’infants va ser “col·locat” al camí de St. Antoni l’estiu/tardor del 2001. Està totalment indocumentat: a Educació de Tarragona no hi consta, i a Barcelona l’estan buscant per tal de trobar-ne la matrícula i poder fer el conveni, que no està signat encara. Des de la regidoria d’Educació vam localitzar-ne una còpia a l’ajuntament que només està signada per l’anterior alcalde però que no es va signar per part dels Serveis Territorials d’Eduació a Tarragona.

Quan es va muntar el barracó es va fer de manera totalment precària pel que fa a la instal·lació elèctrica: anava endollat (de qualsevol manera) a una escomesa del carrer a les Eres, sense comptador i sense tenir cap permís d’Indústria. Com a centre escolar hauria de tenir els permisos perquè està considerat un edifici de pública concurrència. El cablejat interior no complia la normativa (va canviar el 2002).

S'ha tret el generador elèctric de la Llar d'infants La RibetaDavant la fallada de l’empalmament tan precari que es va fer, la instal·lació es va cremar a finals d’octubre de l’any passat. No se sabia fins a quin punt la instal·lació estava danyada: la part del principi del cablejat estava cremada i podia ser que hi estigués fins a mig camí o més (el cable anava soterrat pel camp de futbol). Per tant s’havia d’escollir entre fer una reparació cara i donar continuïtat a la situació precària o fer una inversió més forta per tal de regularitzar totalment la instal·lació. Ja que en el millor dels casos que es comencessin les escoles immediatament s’hauria de tenir entre 3 i 4 anys de coll fins que les noves instal·lacions fossin funcionals, ens vam decidir per regularitzar la situació.

Les “obres” s’han allargat molt perquè s’ha canviat tot el necessari per aconseguir la homologació de la instal·lació. També s’hi ha volgut posar un comptador propi, que servirà per saber quina és la despesa elèctrica de la Llar.

Finalment després de 4 llargs mesos ja estem endollats a la xarxa elèctrica.

Des de la regidoria d’Educació donem les gràcies als veïns per la seva comprensió i paciència

Matar bous a paraulades

Davant dels comentaris que circulen pel poble respecte del funcionament del menjador de l’escola, el grup socialista d’Alforja volem fer les puntualitzacions següents:

 

         Som conscients que aquest muntatge no té cap intenció de millorar el servei que els nens i nenes reben al menjador, sinó que la seva única finalitat és erosionar la tasca de la regidoria d’Educació i, en definitiva, la de l’ajuntament. I també que hi ha una filiació política clara darrere de les persones que són al capdavant d’aquesta “iniciativa”. Això últim, que sembla una informació insensata per part nostra, va sortir DIRECTAMENT d’alguna de les persones que hi ha darrere d’aquest “moviment”.

         Finalment, ja és possible implicar l’ajuntament d’alguna manera en temes educatius: durant molts anys l’educació no va representar cap preocupació en la política municipal, pel que només es podia responsabilitzar l’ajuntament de la seva pròpia deixadesa i poca sensibilitat en aquesta matèria.

         La implicació que es vol provocar, però, no té en compte la responsabilitat que cada entitat té en la gestió. El menjador escolar és responsabilitat de la Junta de l’AMPA, que surt democràticament escollida entre tots els pares i mares de l’escola.

         Respecte a aquest punt, ara mateix la composició de la junta es totalment irregular, ja que està formada només per cinc membres, entre els que no hi ha ni secretari ni president (segons els seus estatuts, l’AMPA del CEIP Josep Fusté consta de 9 membres).

         En relació amb la qüestió de les responsabilitats, els cinc membres d’aquesta Junta van demanar a l’Ajuntament diverses explicacions i variada documentació en una carta, redactada en un administratiu castellà de manual que, paradoxalment, van adreçar als caps de llista de PM, ERC i CiU (també a la regidoria d’Educació) De la informació i documentació que se sol·licitava en aquesta carta NOMÉS n’és responsable la Junta de l’AMPA. L’Ajuntament no en té cap notícia ni n’ha de tenir cap, a no ser que la mateixa AMPA o el Consell Escolar n’hi vulguin donar.

         En aquesta mateixa carta, en canvi, posaven en dubte la capacitat d’un òrgan que sí que és jeràrquicament superior, com és el Consell Escolar, on estan representats tots els sectors de l’escola (sector mestres 6, sector pares 5, ajuntament 1, equip directiu 2, representant de l’AMPA 1).

         L’AMPA és la responsable de gestionar el menjador, i és ben lliure de prendre les decisions que consideri oportunes. Entre aquestes decisions hi ha la contractació del personal que treballa al menjador i la contractació del càtering de l’escola. D’aquestes decisions, l’AMPA ha d’informar-ne al Consell Escolar, així com dels comptes econòmics anuals. El Consell Escolar treballarà per resoldre qualsevol problema o inconvenient que tingui l’AMPA en la gestió del menjador, NO PER A IMPOSAR-LI CAP DECISIÓ EN QÜESTIONS DE PERSONAL O DE CÀTERING.

         Encara que legalment queda clarament limitat quin és el paper de l’AMPA i quin el del Consell Escolar, aquestes persones utilitzen el boca-orella per escampar mitges mentides, mitges lectures o veritats a mitges que es van fent gruixudes i cada vegada més falses. Visites personals a les cases de segons quines persones, trobades al carrer o al cafè… són l’ambient ideal perquè segons quins alfongencs i alfongenques practiquin el nostre esport nacional: MATAR BOUS A PARAULADES. L’únic lloc on s’han de demanar explicacions de les activitats de l’AMPA és a les assemblees de l’AMPA.

         Aquestes assemblees han d’estar legalment convocades, no ser simples pantomimes sense transcendència. L’AMPA informarà sobre el servei de menjador en una reunió informativa que se celebrarà aquest divendres 13 de març. La intenció d’explicar què estava passant NO ha sortit de l’AMPA, sinó de l’exigència d’un grup de pares que van presentar les signatures necessàries. Davant d’això, l’AMPA no convoca una assemblea extraordinària, sinó una simple reunió informativa.

         Per suposat, estarem al cas del que es digui en aquesta reunió. I us animem a tots, pares i mares de l’AMPA, perquè hi assistiu.

         Des del grup socialista donem el nostre suport més decidit a la feina que està portant a terme la regidora d’Educació, la nostra companya Gemma Capella. Encara més, l’encoratgem a continuar un camí que ha portat a la normalització de les relacions entre l’Ajuntament i l’escola, abandonades i menystingudes durant massa anys.

 

 

El Síndic accepta el barracó menjador

 

         El 10 de febrer el Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges, va respondre favorablement al manteniment del barracó menjador a la zona verda municipal del davant de les escoles. Aquesta decisió del Síndic ens alegra, perquè dóna a la regidoria d’Educació i a l’Ajuntament mateix un marge de temps suficient per a cercar i executar una solució satisfactòria i global a aquest tema.

         Un tema que, per altra banda, tots sabem que és molt complex, i de difícil resolució, més encara quan s’ha hagut d’encarar amb dos agreujants evidents: una manca de previsió històrica en matèria educativa molt important i la pressió d’un increment d’escolars en els últims anys molt destacat. Si fa uns quants anys s’hagués treballat per acabar de construir la part d’escola que falta damunt del menjador actual, probablement les instal·lacions haurien pogut acollir l’increment d’escolars.  Preveure els problemes, gairebé sempre, és solucionar-los.

 

 

barracó menjador CEIP Josep Fusté