Category Archives: Pressupostos i ordenances fiscals

Més d’Ordenances fiscals per al 2010

En el Ple del 6 d’octubre es va aprovar la revisió de taxes i impostos municipals respecte als apartats de servei de recollida d’escombraries, clavegueram i expedició de documents administratius.

Respecte a les escombraries, i perquè no pagui el mateix una família que una indústria, tal com passava fins ara, es distingeixen tres trams d’aplicació: el domèstic (90 €), el de locals comercials (150 €) i el d’activitat industrial (200 €). En el cas de les escombraries domèstiques, per tant, es passa dels 65 € actuals als 90 € per al 2010 i es podrà pagar en dos terminis. Tot i aquest augment, el dèficit generat des de l’inici de la recollida amb els contenidors soterrats continuarà sent molt important. Amb la modificació es podrà reduir des dels aproximadament 90.000 € anuals a un dèficit de 60.000 € anuals. Per aconseguir que la recollida no fos deficitària, la taxa s’hauria de posar en 160-170 €. L’increment de 25€, que es podrà fer efectiu en dos pagaments anuals, és un increment necessari, més encara si es té en compte que no s’havia tocat des del 2002. Si s’hagués anat modificant, no s’hauria arribat a aquest nivell de dèficit i ara no caldria augmentar-lo tant de cop.

Respecte al clavegueram, la connexió d’un edifici nou a la xarxa passa dels 100 € actuals als 110 €. La taxa anual de clavegueram queda igual, però es distingeixen, de nou, tres casos: el domèstic (que no es toca i es manté en els 15 €), el dels locals comercials (se situa en 35 €) i l’industrial (se situa en els 45€).

Respecte a l’expedició de documents administratius, la quantitat de variacions és important: es revisen alguns dels preus que ja s’aplicaven i es regulen nous preus en aquelles peticions que comporten hores de feina del personal administratiu i tècnic de l’ajuntament (certificats d’empadronament, fe de vida, certificats tècnics urbanístics o de dades censals, etc).  

La revisió es va aprovar amb el vot favorable dels regidors de l’equip de govern (PSC-PM i ERC) i l’abstenció de CiU. Evidentment, la feina de l’oposició és criticar els augments d’impostos i continuar prometent que ells no ho farien. La feina d’un equip de govern mínimament responsable és fer els càlculs necessaris perquè el dèficit de l’ajuntament en els serveis que obligatòriament ha de prestar sigui el menor possible. Les taxes i els impostos s’han de revisar de manera responsable i periòdica sabent que aquesta és una tasca que difícilment serà rebuda amb alegria per part dels contribuents.

Deixar-ho passar per por a l’erosió electoral que pugui comportar no vol dir governar millor: només és un engany simple que pot portar a dèficits econòmics importants en l’administració municipal.

Ordenances fiscals 2010

Ordenances fiscals per al 2010

En el Ple del 6 d’octubre es va aprovar la revisió de taxes i impostos municipals respecte als apartats de construcció, instal·lacions i obres, impost per a vehicles de tracció mecànica i l’impost sobre terrenys de naturalesa urbana.

L’impost sobre construcció, instal·lacions i obres, l’ICIO, no es toca i segueix al 3%. L’impost ja existia, però s’ha aprovat una taula que recull en quins trams s’aplicarà una base o una altra. D’aquesta manera, el 3% no s’aplicarà sobre el pressupost presentat per la persona que sol·licita la llicència, sinó a partir de la visita del tècnic municipal. En el cas que la llicència sigui per a remodelació de façanes del casc antic o en el cas que hi hagi instal·lació solar o aprofitament tèrmic, hi haurà una bonificació del 95 %. L’IBI no es toca i l’IAE tampoc.

L’impost per a vehicles de tracció mecànica s’augmenta en un 1 %.

Respecte de l’impost sobre terrenys de naturalesa urbana, l’anomenada plusvàlua que s’ha de pagar en el cas de venda o transmissió d’un immoble, el que s’ha fet bàsicament és adequar-lo a la llei. Els percentatges que es pagaven no s’havien modificat des del 1989 i, des del 1998, se situaven per sota dels mínims legals, tal com la delegació d’Hisenda va fer notar en el seu dia a l’Ajuntament que, tot i això, no va modificar-ho. L’increment que s’ha aprovat depèn del període en anys entre la compra i la venda posterior i del valor cadastral. En el cas que la transmissió sigui per herència, hi ha una bonificació del 50 %. D’aquesta manera, es distingeix la transacció comercial de, per exemple, el fet d’heretar dels pares la casa on ja es viu.

La revisió es va aprovar amb el vot favorable dels regidors de l’equip de govern (PSC-PM i ERC) i l’abstenció de CiU. És necessari fer la revisió de totes les taxes en aquest moment per a poder-les aplicar a partir de l’any 2010. Feia massa temps que no s’havien tocat, i en alguns casos representaven un perjudici econòmic per al mateix consistori. Com que estem en temps de crisi, l’augment ha estat sempre el mínim possible, normalment per sota del màxim que la llei corresponent permetria incrementar.

Ordenances fiscals 2010